MLEKOPRODUKT – Klima komora za sušenje sira

MLEKOPRODUKT – Klima komora za sušenje sira

Za posebne uslove čuvanja sira koji proizvodi Mlekoprodukt iz Zrenjanjina projektovali smo aparaturu koja obezbeđuje sve parametre neophodne za ovaj proizvodni proces. Upotrebom klima komore ostavruju se željeni parametri, koji se jednostavnim korišćenjem podešavaju na dva režima rada uređaja; hlađenje i hlađenje sa odvlaživanjem. Parametri koji se održavaju su temperatura i relativna vlažnost vazduha.

Klima komora recirkuliše vazduh iz prostorije pomoću ventilatora koji rade u paru - vazduh struji preko hladnjaka gde se temperatura spušta i smanjuje se apsolutna vlažnost. Nakon hladnjaka vazduh prolazi kroz odvajač kapljica, a potom kroz grejač gde mu se povećava izlazna temperatura i smanjuje relativna vlažnost. Distribucija vazduha u prostoriji ostvaruje se pomoću tekstilnih kanala prečnika 315mm, koji su perforirani sa donje strane.

Glavni elementi uređaja su:

  • Ventilatori koji rade u paru i kroz klima komoru potiskuju približno 5000 m3/h vazduha. Jedan od ventilatora ima mogućnost regulacije broja obrtaja
  • Filtracija vazduha - Filtracija vazduha vrši se pomoću panelnog filtera klase F7. Zaprljanost filtera prati se pomoću diferencijalnog presostata. Sa usisne strane ventilatora smešten je i prvi par sondi za merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha
  • Hladnjaci/sušači vazduha komore - sastoje se iz dva bakarna izmenjivača toplote sa alu lamelama. Hladnjaci su postavljeni redno, a rashladni medijum je 30 % etilen glikol. Svaki hladnjak je opremljen zasebnom cirkulacionom pumpom, dok se temperatura glikola podešava trokrakim mešnim ventilom opremljenim proporcionalnim pogonom. Merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha meri se nakon odvajača kapljica na sondama. Otapanje hladnjaka vrši se pomoću potopljenog električnog grejača snage 1 kW.
  • Grejač vazduha - Glavni element ove sekcije je bakarni izmenjivač sa alu lamelama, a grejni medujum je topli 30% etilen glikol. Zagrevanje glikola vrši se u pločastom izmenjivaču para/glikol, koji je smešten van prostorije.
  • Elementi za distribuciju vazduha – Ravnomernu distribuciju vazduha po prostoriji obezbeđuju dva tekstilna kanala prečnika 315mm i dužine po 4500mm. Kanali su perforirani u svojoj donjoj polovini i svaki u prostor ubacuje po 2500 m3/h

Gore opisani sistem omogućava uklanjanje vode iz svešeg sira. Celokupni proces sušenja traje oko 24 časa. Komora se konstantno dopunjava novim proizvodom a već osušeni proizvod se uklanja iz komore

Tražite rešenje i ponudu za vaš novi projekat